Projekt realizowany w ramach ŚCP

Informujemy, że…


realizujemy projekt w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. „Dywersyfikacja usług firmy branży turystycznej i handlowej jako odpowiedź na kryzys epidemiologiczny.” (Numer wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-03CC/20-015)


Cel przedmiotowy projektu

Wprowadzenie konkretnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, na którym funkcjonuje.


Efekt działań w ramach projektu

Wprowadzenie nowych usług, zwiększenie konkurencyjności oraz poszerzenie grona klientów


Wydatki kwalifikowane:

978 842,52 zł


Kwota dofinansowania:

793 729,24 zł